Ánh sáng từ văn kiện 80 năm trước của Đảng ta
28/02/2023 16:27
Đề cương về Văn hóa Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam; Sự lãnh đạo của Đảng...