Vì sao chúng ta phải thiền?
13/05/2022 15:26
"Cho dù chúng ta xem xét thiền dưới góc độ nào, để chuyển hóa bản thân, để phát triển tình yêu thương đồng loại, hoặc vì sức khỏe thể chất, thiền đều tỏ ra là yếu cố cơ bản...