Theo nội dung phản ánh, một phần rác thải y tế nguy hại từ các bệnh viện thải ra được chuyển về các làng nghề tái chế mà không được xử lý theo quy định, có thể gây ra những ẩn họa bệnh tật cho người dân.

Để kịp thời xử lý các thông tin báo đã phản ánh, Văn phòng Bộ Y tế đề nghị Cục Quản lý Môi trường Y tế làm đầu mối khẩn trương kiểm tra thông tin báo nêu, đề xuất giải pháp xử lý báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi kết quả về Văn phòng Bộ chậm nhất là ngày 21/5/2014 để kịp thời thông báo kết quả cho dư luận/.