Thanh Hóa: Còn thiếu gần 2.000 giường bệnh
08/05/2017 16:25
Quá tải giường bệnh, chỉ tiêu biên chế còn thiếu so với định mức quy định khiến nhiều đơn vị trong ngành y tế Thanh Hóa gặp không ít khó khăn, nhất là tuyến y tế cơ sở. Để đạt...