Ai ơi xin đừng “nổ”!
18/01/2022 16:40
Bệnh “nổ” ở ta nhiều người mắc. Bản thân tôi khi còn làm việc nhà nước cũng hay mắc bệnh này. Nay được đọc bài phỏng vấn của các đồng nghiệp với “người hùng khoa học”...