Hoàn thiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Thông điệp mới của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19

Nhiều điểm mới phát triển hệ thống y tế cơ sở trong Chỉ thị 25/CT-TW

TP.HCM: Bác sĩ ở bệnh viện công sẽ luân phiên về y tế cơ sở

Tăng cường y tế cơ sở, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu

Ngày 18/12, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 218/NQ-CP về Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Theo đó, kế hoạch trên nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 99 để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thiện và thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 99.

Nghị quyết nêu rõ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại Nghị quyết số 99 và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ.

Trong năm 2023, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 99.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 99 để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập cơ quan Kiểm soát bệnh tật Trung ương; nghiên cứu đề xuất để có giải pháp nhằm tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Đặc biệt là việc đổi mới chính sách và phương thức đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng, nhất là nhân viên làm việc tại trạm y tế xã, nhân viên y tế thôn bản. Nâng cao năng lực nhân viên y tế cơ sở; điều động, luân phiên bác sĩ, nhân viên y tế về công tác tại y tế cơ sở, nhất là tại trạm y tế xã; nghiên cứu có quy định về tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành y tế.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành địa phương thực hiện thống nhất trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện; bảo đảm quản lý toàn diện của chính quyền địa phương, nhất là về nhân lực và cơ sở vật chất, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của ngành y tế nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

 
Hiệp Nguyễn
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn